Former Lab Members

Postdoctoral researchers: Aobo Huang (2017~2019), Feifei Xu (2017~2019), Xuetao Shi (2018~2019), Xin Li (2019~2020)

Visiting scholars: Yixuan (Jack) Chen (Chinese University of HongKong,  2020)

Undergraduate researchers:  Haoyang Zhu (URAP, 2022), Gabryel Steinmetz (URAP, 2021-2022), Zonyha Velez-Ferrer (NSF-REU, 2021), Reine Ngnonsse (SPUR, 2020), Sonali Pfile (URAP, 2020), Elena Ochoa (URAP, 2019-2020), Xiaohan Yan (2019), Mengting Li (2018-2019), Jinheng Zhu (2018-2019), Hanfang Yang (2018-2019), Ying Li (2018), Huiqin Chen (2017-2018), Jiaming Liang (2017)